Styrelsearbete innebär ofta att man arbetar med strategiska frågor snarare än med verksamhetsfrågor.

Det är en generell Styrelsearbeteuppfattning att det talas för lite strategi och affärsutveckling under styrelse arbetet till förmån för information, historik och ekonomisk uppföljning.

Det är ingen överdrift att påstå att styrelsearbetet har varit i fokus och utsatts för en del kritik under senare år. Många undersökningar visar också på just bristande tid och resurser för behandling av strategiarbete i styrelsen.

Här följer några exempel på vad Octagon kan bidra med:

  • Skapa balans mellan företagsledning och ägare
  • Implementera nytänkande i styrelsen utifrån ett “utanför” perspektiv
  • kompetens kring hur andra branscher arbetar
  • Erfarenhet från små och stora organisationers strategiarbete

Det finns med all säkerhet möjligheter att förbättra styrelsearbetet genom ökad kunskap och genom att ägna mer tid åt de affärsstrategiska frågorna. Ett problem i detta sammanhang är att det inte är självklart att en styrelse är vald utifrån affärsmässiga utgångspunkter. I många fall är styrelseledamöter anställda av en stor kapitalägare för att sköta en finansförvaltning. En övervikt av sådana ledamöter ger inte alltid de bästa förutsättningarna för att bidra till företagens affärsmässiga utveckling.

Givetvis finns det många undantag från dessa iakttagelser, speciellt bland relativt nystartade företag och mindre bolag. I många sådana styrelser utvecklas en intensiv strategisk dialog, i synnerhet då styrelsemedlemmarna är valda utifrån bransch- och affärskompetens.

Aktuella debattämnen i styrelsearbetet är:

• Rollfördelningen ägare – styrelse – företagsledning.

• Styrelsens förmåga att stå upp mot en starkt företagsledning.

Styrelsen ska representera samtliga aktieägare samt besitta en bred kompetens för att tillvarata företagets förnyelsekapacitet, hantera risker m.m.

Corporate Governance översätts vanligen till svenska med ”ägarstyrning” och ses då utifrån ett ägarperspektiv snarare än ur ledningens operativa och strategiska perspektiv.

Octagon Development kan på konsultbasis deltaga i styrelsearbetet för att förstärka ägarnas styrning av det strategiska arbetet i styrelsen, och för att skapa en styrkebalans mellan styrelse och företagsledning. Vi kan tillsammans skräddarsy en lösning för just ert företag. Octagon åtar sig bara uppdraget om vi kan tillföra något, så tveka inte att fråga oss. Här kan ni se styrelseuppdrag vi arbetat i.

Kontakt här!