Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.

Projekt

En formell definition är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Temporär avser att satsningen har en viss varaktighet med en start och ett slut.

Förutom de ursprungliga tillämpningarna inom produktutveckling och byggnation har projektformen spridit sig till förändringsarbete, systemutveckling, strategisk ledning mm, och många företag bedriver idag stora delar av sin verksamhet på dessa grunder.

Här följer några exempel på vad Octagon kan hjälpa er med:

  • Uppbyggnad av ett nytt produktområde
  • Avveckling av ett produktområde
  • Starta en filial
  • Planera och leda arbetet kring en mässa
  • Uppbyggnad av en ny avdelning
  • Hopslagning av olika organisationer

De ansvariga för genomförande, det vill säga projektledarna, har blivit en egen yrkeskår med egna organisationer, universitetsexamina, certifieringsinstitut, metodstandards och mötesfora. Projektledaren är ansvarig för att projektet utförs och slutförs enligt givna direktiv.

En av fördelarna med ett projekt är att arbetsuppgifter kan utföras parallellt. På detta sätt kan en uppgift slutföras på kortare tid än om alla aktiviteter utförs i sekvens. En annan fördel är att arbetsformen skapar större engagemang än vad att arbeta i en normal linjeorganisation gör.Slutresultatet av ett projekt kan även vara mer abstrakt som en organisationsförändring eller en tjänst.

Sedan början av 2000-talet har allt fler organisationer blivit projektbaserade, det vill säga att detta har blivit den vardagliga organisationsformen snarare än ett enstaka undantag. Inom branscher som telekom, konsultverksamhet och även viss myndighetsutövning har denna arbetsform blivit standard. I många fall arbetar majoriteten av de anställda i dessa organisationer dagligen i projekt, med leverans- utveckling och förändringsprojekt.

Effektiv projektledning är en förutsättning såväl som en framgångsfaktor – oavsett om det handlar om mindre eller stora komplexa uppdrag. Octagon lägger stor vikt vid dialogen med dig som kund. En bra dialog och en nära relation borgar normalt för ett lyckat resultat.

Octagon har instrument för ekonomisk uppföljning under hela uppdraget. Ekonomiska rapporter redovisas löpande för uppföljning mot beslutade budgetramar.

Att leda ett projekt kan var en svår och tidskrävande uppgift. Hur arbetar ni? Har ni behov av att sätta samman en projektgrupp för att genomföra en specifik förändring så som ett nytt produktområde, affärsområde eller en marknadsaktivitet? Kontakta Octagon för effektiv projektledning.

Kontakt här!