En GAP-analys är en affärsutvecklingsmodell som gör det möjligt för er att jämföra er aktuella prestation med er potentiella prestation.

Bild över GAP-analysen

Målet med GAP-analysen är att identifiera “gapet” mellan den nuvarande och den optimala fördelningen av resurser. Detta ger en transparent genomlysning av inom vilka områden som det finns rum för förbättring. GAP-analysen kan genomföras på både strategisk och operationell nivå i en organisation. Analysen är en empirisk studie över vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden.

GAP-analysen sker i följande steg:

  • Självutvärdering
  • Sammanställning
  • Dokumentgranskning
  • Intervjuer och platsbesök
  • Analys
  • Rapport och åtgärdsplan

Analysen är också ett hjälpmedel för att finna områden för förbättring och/eller förnyelse och för att prioritera de åtgärder som behöver genomföras. Nuläges- och GAP-analys ger en god input till en organisation för att finna möjligheter till förbättring och förnyelse samt för att prioritera och upprätta åtgärdsplaner med målet hållbar framgång. Resultatet av analysen visar organisationens styrkor, svagheter och mogenhetsnivå samt organisationens framsteg med tiden om analysen upprepas.

Resultaten av analysen är även ett värdefullt underlag till ledningens genomgång samt ett användbart hjälpmedel för lärande som kan ge organisationen en förbättrad vision och öka intressenters vilja till medverkan.

Om ni vill veta mer om GAP-analyser kan ni läsa mera på wikipedia Gap-analysis

Vill ni ha en offert på vad det skulle kosta att genomföra en GAP-analys av er organisation så kontakta oss via knappen nedan eller via vår sida kontakt.

Kontakt här!